Large plot near the Almenara Hotel. Plot: 3.727 m2 (280€/m2)